Tụng kinh Địa Tạng cứu mẹ lành bệnh thủng

Câu chuyện tụng kinh Địa Tạng cứu mẹ lành bệnh thủng kể về nàng thiếu nữ làm nghề dạy trẻ, tên là Tào Tông Thanh, hiệu là Tuyết Tài sanh trưởng tại huyện Ngô Trung Quốc. Tụng kinh Địa Tạng cứu mẹ lành bệnh thủng Phu nhân họ Phan là mẹ của nàng, tuổi già … Đọc tiếp

Niệm danh hiệu đức Địa Tạng cứu khỏi nạn binh đao

Câu chuyện Niệm danh hiệu đức Địa Tạng cứu khỏi nạn binh đao, vào đời nhà Đường, kể về vị quan biệt giá, tên là Kiện Khác, bình sanh ông có lòng tin Phật một cách thiết thiệt, vâng theo chỉ giáo của Phật pháp ở đời, nên trên đã được lòng vua thương và … Đọc tiếp

Tạo tượng đức Địa Tạng cầu siêu cho thân mẫu

Câu chuyện tạo tượng đức Địa Tạng cầu siêu cho thân mẫu xảy ra vào đời nhà Đường, kể về một người thiếu nữ con của quan Đô đốc họ Trần Tạo tượng đức Địa Tạng cầu siêu cho thân mẫu Nàng mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, đêm ngày rầu rĩ nhớ thương, không … Đọc tiếp

Nhờ đức Địa Tạng cứu thoát nạn cọp xé

Câu chuyện nhờ đức Địa Tạng cứu thoát nạn cọp xé xảy ra vào thời nhà Đường tại Trung Quốc, kể về một vị Tăng, hiệu là Pháp Thượng, xuất gia lúc 37 tuổi ở chùa Huệ Nhựt thành Châu Hoa. Nhờ đức Địa Tạng cứu thoát nạn cọp xé Khi Pháp Thượng chưa tu … Đọc tiếp

Niệm danh hiệu đức Địa Tạng khỏi bệnh quỷ

niem-danh-hieu-duc-Dia-Tang-taonon-vn

Câu chuyện niệm danh hiệu đức Địa Tạng khỏi bệnh quỷ kể về ông Lý Tín Tư, là cư sĩ sanh trưởng tại xứ Lô Thủy. Cả nhà ông, từ con trai con gái, và cả cháu chắt, tổng cộng có hơn ba mươi người, mà đau ốm liên miên. Ông lo chạy vạy thuốc … Đọc tiếp

Đức Địa Tạng Bồ Tát cứu tội nhân ở Diêm Đình

Câu chuyện đức Địa Tạng Bồ Tát cứu tội nhân ở Diêm Đình, vào thời nhà Đường, có một ngôi chùa, hiệu là Khai Thiện, ở núi Chung Sơn. Trong chùa ấy có một pho tượng đức Địa Tạng đã rất xưa, nên không biết ai tạo cúng vào đó. Đức Địa Tạng Bồ Tát … Đọc tiếp

Tạo tượng đức Địa Tạng, cha mẹ được sanh cõi trời

Câu chuyện con tạo tượng đức Địa Tạng, cha mẹ được sanh cõi trời, vào đời nhà Đường, có thiếu phụ họ Tổ, là vợ của quan Thứ sử ở Phủ Châu, một lòng chí thành quý kính đức Địa Tạng, dầu có việc phiền não thế nào, cũng không sao lãng tâm niệm. Tạo … Đọc tiếp

Câu chuyện vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền

Câu chuyện vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền xảy ra vào đời nhà Lương, có một cảnh chùa, hiệu là Thiện Tịch Tự ở huyện Đức Dương,  thành châu Hớn, Trung Quốc. Vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền Trong chùa ấy có một bức tượng đức Địa Tạng ngồi … Đọc tiếp

Nghe Hồng Danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông cùm

Câu chuyện nghe hồng danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông cùm xảy ra vào đời nhà Đường, kể về một người con gái họ Lý, mặt hoa mày liễu, má phấn môi son, tứ đức vẹn toàn, thiệt là một bậc yêu kiều diễm lệ. Nghe hồng danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông … Đọc tiếp

Câu chuyện đức Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế

Câu chuyện đức Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế trong truyện Thần Tăng có nói rằng: Sau khi Phật Thích Ca nhập diệt 1500 năm nhầm đời nhà Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm thứ tư, thì đức Địa Tạng giáng sanh tại nước Tân La. Đức Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế Ngài họ … Đọc tiếp

Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ Bà La Môn

Câu chuyện khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ Bà La Môn xảy ra vào thời mạt pháp, có một người con gái, dòng Bà La Môn, nhờ nhiều kiếp tu hành, nên phước đức thân hậu, nhân chúng khâm kỉnh, và đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên theo hộ vệ. … Đọc tiếp

Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả

Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả thuộc về kiếp bất khả thuyết, đương thời kỳ ấy có đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời. Khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả Một bữa kia, ông Trưởng giả … Đọc tiếp

Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát còn làm Quốc Vương

Câu chuyện đức Địa Tạng Bồ Tát còn làm Quốc Vương xảy ra vào trước đời quá khứ vô lượng A tăng kỳ na do thất bất khả thuyết kiếp, có Đức Nhất Thuyết Trí Thành Tựu Như Lai và ngài Địa Tạng Bồ Tát đều chưa xuất gia tu hành. Có thời kỳ hai … Đọc tiếp

Câu chuyện tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát.

Câu chuyện tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát khi Ngài còn làm thân nàng Quang Mục. Hồi đời quá khứ vô lượng A tăng kỳ, có đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục ra đời !!! Tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát Sau Phật nhập diệt rồi, đến thời kỳ tượng … Đọc tiếp

Câu chuyện nhân quả sự luân hồi ở thời hiện đại

Câu chuyện sự luân hồi ở thời hiện đại xảy ra tại Delhi, Ấn Độ, kể về việc một cô bé, tên là Shanti Devi, mới được 9 tuổi mà 6 năm nay cứ nói việc đời trước với cha mẹ. Sự luân hồi ở thời hiện đại Cô bé sanh ra và sống từ … Đọc tiếp

Câu chuyện nhân quả gương chuyển sanh có hiện chứng

Câu chuyện gương chuyển sanh có hiện chứng xảy ra vào đời vua Tùy Văn Đế ở Trung Quốc, kể về một người ở đất Bác Lăng, tên là Thôi Ngạn Võ, làm chức Thứ sử, trấn tại quận Ngụy Châu. Gương chuyển sanh có hiện chứng Một ngày nọ, ông được lệnh của quan … Đọc tiếp

Nàng Kỷ thị kể chuyện Lữ Đồng Tân theo Phật

Câu chuyện nàng Kỷ thị kể chuyện Lữ Đồng Tân theo Phật kể về ông Lữ Đồng Tân là người ở xứ Kinh triệu, đời nhà Đường, hiệu là Thuần Dương Tử. Lữ Đồng Tân theo Phật Ban sơ, ông học Nho, đã thi ba lần mà không đậu, sẵn dịp gặp ngài Hớn Chung … Đọc tiếp

Câu chuyện nhân quả thí ít được nhiều

Câu chuyện thí ít được nhiều kể về Trú Ảm sơn là một cảnh u nhã ở giữa không gian bao la trên quả đất Diêm Phù. Thí ít được nhiều Núi ấy một màu huyền ảo, kề mảnh ráng đỏ vàng rực rỡ bên chân trời xa thẳm, thật đẹp như cảnh thần tiên, … Đọc tiếp