Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát còn làm Quốc Vương

Câu chuyện đức Địa Tạng Bồ Tát còn làm Quốc Vương xảy ra vào trước đời quá khứ vô lượng A tăng kỳ na do thất bất khả thuyết kiếp, có Đức Nhất Thuyết Trí Thành Tựu Như Lai và ngài Địa Tạng Bồ Tát đều chưa xuất gia tu hành. Có thời kỳ hai ngài là vua lân bang với nhau.

Đức Địa Tạng Bồ Tát còn làm Quốc Vương

Khi ấy, Hai vị quốc vương kết nghĩa làm bạn và có mối giao hảo thân thiết. Cả hai nguyện phát tâm làm mười điều lành, mong cho trên thì quân thần được hưởng hạnh phúc, còn dưới thì bá tánh được an cư lạc nghiệp, và sau nữa tất cả chúng sanh đều gội ơn giáo hóa, cảm đức nhân từ, mà bỏ dữ làm lành, được mọi phần lợi ích.

Song nhân dân trong các nước lân bang phần nhiều hay làm điều ác nghiệp, như tham lam, nóng giận, ngu si, tà kiến, nói thì ngoa ngôn ác ngữ, mắng rủa lẫn nhau, không kính Phật trọng Tăng, chẳng trì trai giới sát, tật đố người lương thiện, mưu hại kẻ trung thành, chẳng có chút gì là lòng nhân đức cả.

Đã vậy mà hễ bị tai bệnh gì, thì cứ rước bóng rước chàng, vái ma vái quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với bọn tà sư ngoại đạo, rồi sát sanh hại vật mà cúng tế luôn luôn, gây nên biết bao tội ác.

Hai vị quốc vương thấy nhân dân ở các nước lân bang cứ chuộng sự tà mị mà làm việc chẳng lành như vậy, thì động lòng thương xót, mới bàn luận cùng nhau tìm phương tiện để hóa độ cho những kẻ ấy khỏi bị ác nghiệp thọ báo mà phải trầm luân nơi biển khổ về sau.

Bàn luận xong rồi, một vị thì phát nguyện rằng: “Nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh Bồ Tát, nếu tôi không độ những loài chúng sanh bị tội khổ ấy cho được mọi điều an lạc và chứng quả Bồ Đề, thì tôi chưa chịu thành Phật”.

Trong hai vị quốc vương đồng phát nguyện đã nói trên đó, thì vị phát nguyện sớm thành Phật mà hóa độ chúng sanh, tức là ngài Đức Nhứt Thuyết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi sau sẽ thành Phật, tức là ngài Địa Tạng Bồ Tát.

Vì lời thệ nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát khi ấy như vậy, nên trải vô số kiếp rồi mà ngài cũng còn là một vị Bồ Tát. Thiệt tấm lòng độ sanh của ngài to lớn biết dường nào!

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm Quốc Vương”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát

Câu chuyện nhân quả sự luân hồi ở thời hiện đại

Câu chuyện nhân quả gương chuyển sanh có hiện chứng

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây