Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả

Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả thuộc về kiếp bất khả thuyết, đương thời kỳ ấy có đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời.

Khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả

Một bữa kia, ông Trưởng giả (tiền thân trong một kiếp của đức Địa Tạng Bồ Tát) tình cờ gặp vị Phật ấy, thân tướng tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, thiệt là tuyệt thắng trên đời, xưa nay chưa thấy. Càng nhìn càng thấy thương mến và cung kính, khiến ông phát lòng ao ước bội phần.

Ông bèn lại gần, cúi đầu chắp tay mà thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Tôi trộm thấy dung quang của ngài đoan trang nghiêm nghị và viên mãn trăm phần, càng ngó lại càng tươi, càng nhìn lại càng tốt, ắt có nhơn lành, vậy chẳng rõ mấy kiếp trước, ngài làm những hạnh nguyện gì mà ngày nay cảm được thân tướng tốt đẹp như thế? Xin ngài từ bi giảng nói cho tôi biết, và làm cách nào cho được tướng hảo ấy”.

Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai thấy ông Trưởng giả có lòng ước sự làm lành, nên ngài liền bảo rằng: “Nếu ngươi muốn được kim thân dịu tướng như ta đây, thì phải phát tâm tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo Bồ Đề và một lòng tinh tấn, mà hóa độ tất cả những loài chúng sanh thọ khổ cho thoát khỏi đường tội báo và được hưởng phần khoái lạc tiêu diêu, do cái duyên phước ấy, mà ngày sau sẽ được hưởng tướng hảo như ta đây chớ không khó gì”.

Ông Trưởng giả nghe Phật dạy bảo như thế, liền quỳ trước mặt ngài mà phát nguyện rằng: “Tôi nguyện từ nay cho đến đời vị lai, không biết bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sanh nào ở trong đường khổ về sự tội báo, thì tôi dùng đủ các phương tiện độ cho được phần giải thoát tất cả, và khi đó tôi mới chịu chứng Phật quả”.

Vì trong kiếp làm Trưởng giả nói trên đó mà đức Địa Tạng có phát lời đại nguyện như vậy, cho nên từ đấy đến nay, trải đã trăm ngàn vạn ức, không biết bao nhiêu kiếp số rồi, mà ngài hãy còn làm một vị Bồ Tát.

Xem đó thì biết cái thệ nguyện “lợi tha” của ngài thiệt là vô cùng vô tận, và công đức “cứu khổ” của ngài thiệt là vô lượng vô biên.

Vậy thì chúng ta cũng nên mỗi bữa hương hoa cúng dường ngài, mà đền đáp ơn độ thoát mới phải!

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm Quốc Vương

Câu chuyện tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát

Câu chuyện nhân quả sự luân hồi ở thời hiện đại

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận