Câu chuyện một vị Sa môn chú nguyện cho con chó

Câu chuyện một vị Sa môn chú nguyện cho con chó kể về vị Sa môn đang đi khất thực, chợt thấy một người hàng thịt dắt một con chó về nhà toan làm thịt ăn.

Một vị Sa môn chú nguyện cho con chó

Vị Sa môn thấy vậy động lòng thương nói rằng: “Này thí chủ, trong đời chỉ có tội sát sanh là lớn hơn hết, xin thí chủ mở lượng từ bi mà thả con chó ra”.

Vị Sa môn yêu cầu hết sức khẩn thiết, mà người ấy nằng nặc quyết một bề muốn ăn thịt con chó đó mà thôi.

Ông không biết liệu làm sao. Bèn bốc cơm trong bình bát cho con chó ăn, rồi than khóc và chú nguyện thầm rằng: “Ôi! Chẳng biết kiếp trước, nhà ngươi mắc tội nặng gì, mà đã làm thân súc vật, lại chẳng được toàn vẹn tánh mạng, đến nỗi nay còn bị người phanh thây xẻ thịt mà ăn nữa. Nay ta nguyện cho nhà ngươi đời đời tội dứt phước sanh, lìa thân khổ thú, mau được sanh lên làm con người sớm gặp minh sư quy y Tam Bảo”.

Vị Sa môn chú nguyện xong, con chó cũng ăn hết bốc cơm, lại ngoe nguẩy đuôi ra vẻ mừng rỡ, và như tỏ ý vâng lời.

Thảm thay! Người hàng thịt đem con chó về nhà hạ sát, rồi mời thân bằng đến ăn uống hỉ hả, tất cả chỉ vì ngon miệng, no bụng mà quên sự quả báo ngày sau.

Nhờ vị Sa môn chú nguyện, nên linh tánh của con chó khỏi đọa lạc lại được thác sanh làm con của một ông Phú trưởng giả.

Sau này vị Sa môn đi đến nhà ông ta khất thực, mới bước chân vào tới cửa, vị Sa môn liền thấy một đứa nhỏ ước chừng bốn tuổi, chạy ra mừng rỡ đảnh lễ, rồi vào trong nhà bưng các món trân phẩm đem ra cúng dường.

Đứa nhỏ ấy bèn thưa với cha mẹ, xin xuất gia theo vị Sa môn làm đệ tử. Ông Phú trưởng giả cũng hoan hỷ cho con an phận học đạo.

Từ ngày trò theo thầy, thì càng rõ thông giáo lý trong kinh tạng, cứ một lòng tinh tấn, không có thối khước chút nào. Vị Sa môn bèn đặt pháp hiệu là Thiện Đạt.

Khi vị Sa môn gần viên tịch, dặn dò những việc tương lai và phú pháp lại cho Thiện Đạt, chủ ý để kế truyền chánh pháp về sau.

Khi ông Thiện Đạt lãnh thọ tâm ấn rồi, một lòng vâng giữ lời thầy, tuân theo pháp Phật, gặp lúc thuận nhân duyên thời tiết, đi hoằng hóa khắp nơi, khiến cho nhiều kẻ đã suy sụp vào hang quỷ hầm tà, nhờ ông mà thức tỉnh hồn mê, trở về đường chánh đạo.

Sau ông hưởng thọ được 70 tuổi ngồi niệm Phật mà viên tịch tại chùa Báo Ân.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Câu chuyện một vị Sa môn chú nguyện cho con chó”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Một sự thác sanh rất minh mặc của ông lão nghèo

Câu chuyện nhân quả tiền thân của con dê

Câu chuyện người làm dép chuyển kiếp thành thái tử

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận