Câu chuyện nhân quả sám hối được sanh cõi trời

Câu chuyện nhân quả sám hối được sanh cõi trời xảy ra vào đời nhà Lương. Kể về vua Võ Đế, thường giao hảo với Hòa thượng Chí Công.

Sám hối được được sanh cõi trời

Hoàng hậu Hi Thị không hoan hỷ, khuyên vua Võ Đế chớ qua lại với ông tăng ấy nữa, nhưng vua Võ Đế vẫn tiếp và trọng đãi Hòa thượng Chí Công như thường. Hoàng hậu toan mưu hại ngài Chí Công cho hả cơn giận, bà dùng thịt chó làm nhân bánh cúng dường chư Tăng.

Nhờ có tha tâm thông, Hòa thượng Chí Công đã biết trước việc ấy, nên dự sắm áo tràng rộng tay, giấu bánh chay vào, đến khi thọ trai lén bỏ bánh mặn trong tay áo, lấy bánh chay ra ăn.

Bà Hi Thị đợi tin Hòa thượng chứng trai rồi tâu với vua rằng: “Bánh ấy thiếp dùng thịt chó làm nhân, mà Hòa thượng Chí Công không biết rõ là bậc phàm Tăng, chẳng có đạo đức, trí huệ gì mà bệ hạ cần phải làm bạn”.

Vua nghe nổi giận, liền mang gươm tới chùa toan giết Hòa thượng.

Khi ấy, ngài Chí Công cũng đã biết trước, nên ra ngoài cửa chùa đón tiếp vua Võ Đế và tâu rằng: “Bần tăng đoán biết bệ hạ định đến giết bần tăng, nên bần tăng ra đây hầu đợi. Nếu để bệ hạ vào chùa sát hại sanh linh làm ô uế chốn Già lam tội càng thêm trọng”.

Vua nghe nói kinh hồn, chắp tay niệm Phật cầu xin sám hối, rồi rước Hòa thượng vào chùa mà hỏi rằng: “Ngài đã tiên tri được như vậy, cớ sao còn ăn lầm bánh thịt chó?”

Ngài Chí Công bèn đáp rằng: “Muôn tâu bệ hạ! Bần tăng có ăn đâu!”

Tâu rồi ngài thỉnh vua ra sau vườn, dạy người đào đất lấy bánh thịt chó lên, còn đủ số 120 bánh hoàng hậu đã cúng.

Hòa thượng bèn lấy Tịnh thủy rưới vào, tức thì mỗi mười bánh hiệp lại thành một con chó, vận động như thường.

Thấy pháp lực, thần thông, đạo hạnh của Hòa thượng Chí công đã cao cường lại quảng đại, từ ấy vua Võ Đế càng kính thờ Hòa thượng Chí Công hơn trước, còn bà Hi Thị căm giận vô cùng, sai kẻ hầu hạ tới chùa lấy kinh sách đem ra đốt hết.

Đến niên hiệu Thiên Giám, hoàng hậu Hi Thị lâm bệnh nặng, nên phải từ trần, rồi đầu thai làm con mãng xà ở sau hậu cung ẩn mình không cho ai thấy.

Một đêm nọ, bà lại mách điềm chiêm bao cho vua Võ Đế hay rằng: “Khi thiếp còn sống ăn ở bất nhân, tổn vật hại người và hủy báng ngôi Tam Bảo.

Vì cớ ấy, nên nay thiếp bị đọa làm mãng xà, thân đã dài, vóc lại lớn, bò lết không nổi, đói không có chi ăn, khát chẳng có chi uống, cực khổ trăm bề. Còn thảm một nỗi bị vô số độc trùng đeo vào mình cắn rứt da thịt, ruột gan, thiệt là thống khổ.

Thiếp nghĩ: “Thiếp cùng bệ hạ vẫn là tình nghĩa vợ chồng, mà nay thiếp bị đọa làm thân súc sanh thế này, bệ hạ nỡ nào hưởng thọ phú quý một mình mà không tìm phương chi cứu thiếp, nên xin bệ hạ từ bi thỉnh thầy làm chay siêu độ cho thiếp, may nhờ Phật pháp hộ trì thoát khỏi vòng ác báo, thì thiếp cảm đội ơn đời đời”.

Tỉnh giấc chiêm bao, vua Võ Đế buồn rầu lo nghĩ. Đến sáng, vua truyền lệnh thỉnh Hòa thượng Chí Công đến bàn về việc cầu siêu cho vong linh của bà Hi Thị.

Hòa thượng Chí Công tâu rằng: “Muôn tâu bệ hạ! Tội của hoàng hậu rất nặng, xin bệ hạ hãy thiết lập đàn tràng lễ bái sám hối, thì mới cứu được”.

Vua Võ Đế liền cầu Hòa thượng Chí Công soạn ra mười quyển sám văn, rồi dựng thiết đàn trong cung làm chay ba tháng, cầu siêu cho hoàng hậu.

Đến hôm trai đàn gần mãn bỗng có mùi hương nồng nàn bay khắp trong cung điện.

Vua Võ Đế bèn ngước mặt nhìn lên trời, thấy có một người con gái, nhan sắc tuyệt trần, đứng giữa hư không mà chắp tay tâu cùng vua rằng: “Thiếp nhờ công đức của bệ hạ cầu siêu cho thiếp, sám hối được sanh cõi trời, nên nay đã thoát được thân mãng xà mà sanh về cõi trời Đao Lợi. Nay thiếp hiện thân ra cho bệ hạ thấy để làm chứng nghiệm.

Dứt lời, người con gái đẹp ấy liền ẩn thân, không thấy nữa.

Vua Võ Đế rất đỗi vui mừng, ngài lui vào cung hỏi Hòa thượng Chí Công rằng: “Hoàng hậu của Trẫm buổi còn sống, căm ghét Hòa thượng là túc duyên làm sao mà gây ra cừu oán như vậy?”

Ngài Chí Công tâu rằng: “Muôn tâu bệ hạ! Sự cừu oán duyên do kiếp trước có vị trụ trì và một vị Giám tự ở chung một chùa.

Trong chùa ấy có cái đôn để trước, dưới chân cái đôn có con thiện trùng thường kêu vào ban đêm, tiếng kêu của nó inh ỏi như thể tiếng con dế hay con vạt sành vậy. Thường khi vị trụ trì tới đó lấy nước súc miệng, rửa mặt thì cũng chú nguyện cho con vật ấy mau mau thoát được cái thân súc vật, mà sanh về đường Nhân luân.

Một bữa kia, vị trụ trì đi khỏi, ông Giám tự ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu, làm cho ông không được thanh tịnh và chẳng cho ông ngủ thẳng giấc, nên ông bèn cắt ngang giữa lưng làm hai, rồi cũng bỏ lại dưới chân đôn như cũ.

Qua bữa sau, vị trụ trì trở về, trót đêm không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa, bèn kiếm dưới chân đôn, thì thấy đã chết rồi. Ông thương khóc, niệm Phật chú nguyện cho nó và lấy một miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi đem chôn sau vườn chùa.

Muôn tâu bệ hạ! Con thiện trùng ấy tức là kiếp này của hoàng hậu, còn vị Giám tự kiếp này làm thân của bần tăng. Vì vậy oan gia gặp nhau toan đòi nợ kiếp trước, nếu bần tăng kiếp này tu hành không tinh tấn thì khó thể thoát khỏi tay hoàng hậu”.

Vua Võ Đế nghe nói liền gật đầu mà đáp rằng: “Hèn chi hoàng hậu của Trẫm thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng, không khi nào rời bỏ, mà Trẫm không biết cớ làm sao. Có một đêm hoàng hậu ngủ mê, Trẫm lén mở sợi dây ấy ra, thì hoàng hậu chợt tỉnh giấc liền rên la. Trẫm bèn hỏi duyên cớ, thì hoàng hậu nói rằng đau lưng, rồi lấy dây ấy buộc vào lại, tức thì không đau nữa. Nay Hòa thượng bày tỏ sự túc duyên như vậy, thì biết Phật nói “Nhơn quả” thiệt là không sai.

Qua câu chuyện nhân quả sám hối được sanh cõi trời cho ta thấy người ở đời, chưa thoát ra ngoài cảnh giới Luân hồi, thì dầu cho tài sắc cách nào, giàu sang cho mấy, thì cũng như sương chưa gặp nắng. Như hoàng hậu Hi thị, nếu chẳng nhờ công đức của chư tăng, từ nguyện của Phật, thì cái thân con mãng xà biết làm sao thoát kiếp được.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả sám hối được sanh cõi trời”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện nhân quả một vị tăng trả nợ kiếp trước

Câu chuyện làm lành được phước, làm dữ bị họa

Câu chuyện bán thân lấy tiền làm chay bố thí

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận