Câu chuyện quả báo của vua Sài Đế

Câu chuyện quả báo của vua Sài Đế xảy ra vào đời Hậu châu, kể về vua Sài Đế là người tính tình độc ác, không tin Phật pháp, thường hay phá chùa hủy tượng, đập chuông đúc tiền, để hiệu là Châu Thông.

Quả báo của vua Sài Đế

Vua Sài Đế truyền lệnh cho thợ phá tượng Phật Di Đà bằng đồng rất lớn, tại chùa Đại Bi ở xứ Trấn Châu để lấy đồng đúc tiền.

Lệnh vua đã phán ra mà không ai dám hủy phá tượng Phật, vì sợ oai thần của Long thiên hộ pháp.

Vua nghe cớ sự, ngạo nghễ đích thân đến chùa cầm búa bửa vào hông tượng Phật, rồi dạy bọn thợ cứ việc hủy phá và chở đem về kho.

Vua Sài Đế về đến nội cung, trong mình bắt đầu hồi hộp, phát bệnh ung thư, lở lói bên hông và nhức nhối khó chịu. Ngài nằm trên giường, ngày đêm rên la mãi trọn ba năm mới băng hà.

Đồng thời tại xứ Biện Đô, có Châu Bá Thắng là người trước kia đã theo giúp vua Sài Đế đánh giặc. Nay tuổi đã già, ông chọn cảnh điền viên tĩnh mịch chuyên tu niệm Phật.

Đêm nọ Châu Bá Thắng an giấc, bỗng thấy một người nha lại mặc áo vàng, đến thỉnh ông đi vào một thành lớn để ông xem các cửa ngục.

Đến ngục nọ, ông thoạt thấy một người thân thể đen thui nằm trên giường sắt, bị ngục tốt kẻ thì đục khoét xương sườn, rót nước đồng soi vào hông, làm cho người ấy kêu la rất thảm thiết.

Ông Châu Bá Thắng thấy vậy trong lòng sợ sệt vô hồi, cứ niệm Phật và bảo kẻ nha lại dẫn ông đi nơi khác.

Người nha lại bèn nói rằng: “Tôi biết ông là đệ tử của Phật có tâm từ thiện nên mới dắt ông đi quan sát khắp nơi, cho ông thấy rõ những kẻ tàn bạo ở trên dương gian sau khi chết rồi thần hồn bị đọa lạc đến đây chịu sự thống khổ như thế. Ông chớ nên sợ mà ráng nhớ để tường thuật lại cho người nghe hầu có răn đời”.

Ông Châu Bá Thắng bèn hỏi nha lại rằng: “Phạm nhân ấy tên chi, mắc tội gì mà hành phạt thảm não như thế?”

Kẻ nha lại đáp lại rằng: “Nguyên tội nhân đó chính là vua Sài Đế, bởi lúc bình nhật ngài chuyên hủy tượng Phật, phá thiền môn, nên bây giờ phải chịu ác báo nặng nề như vậy”.

Nghe tự sự ông Châu Bá Thắng kinh hãi nói rằng: “Ôi thôi! Nếu vậy thì quả là chúa tôi đã băng hà hơn mấy năm nay rồi! Không biết chừng nào chúa tôi mới thoát khỏi cảnh thống khổ này?”

Kẻ nha lại đáp rằng: “Bởi vì tội của vua phá tượng Phật mà đúc tiền, nên bây giờ bị hành phạt hoài, hễ đến thời đại nào trên dương thế hết những tiền có hiệu Châu Thông, thì vua ấy mới thoát khỏi ngục thất được”.

Đoạn rồi, nha lại bèn dẫn ông Châu Bá Thắng trở về đường cũ, vừa ra khỏi cửa thành, thì ông thoạt nghe tiếng chuông chùa dộng boong boong.

Khi ông giật mình thức dậy mới biết là điềm chiêm bao, thì trực nhớ lại khi trước vua Sài Đế có làm nhiều sự dại, thường khinh khi ngôi Tam Bảo, nên mới thọ trọng hình chốn Âm ty.

Ông bèn thuật tự sự lại cho những người thiện hữu trí thức nghe, tất cả đều lấy làm kinh sợ.

Tin ấy truyền ra khắp nơi, khiến cho cái tâm niệm của kẻ bất lương cũng lần bỏ dữ làm lành, quay đầu về đường chánh giáo.

Đến thời vua Thái Tổ, nhà Tống, là Triệu Khuôn Dẫn, thống nhất giang san, nhờ tuổi nhỏ đã thấy cách hành động của Sài Đế và nghe ông Châu Bá Thắng thuật rõ sự thọ khổ của vua ấy nơi chốn Âm ty, Thái Tổ đem lòng sốt sắng tín ngưỡng Phật pháp. Lúc lên ngôi mới ba tháng mà đã truyền lệnh cho các nơi phải thâu lần hết những tiền có hiệu Châu Thông, lo sùng tu chùa chiền và đúc tượng Phật cho tinh hảo để thiên hạ chiêm bái cúng dường.

Thuở ấy Phật giáo vô cùng hưng thịnh.

Qua câu chuyện quả báo của vua Sài Đế cho chúng ta thấy việc chê bai chánh pháp đã phải bị đọa thay, huống chi là phá hủy tượng Phật, thì cách nặng nề của tội ấy không cách nào kể xiết. Vì vậy, người đời nên xét chỗ quả báo của vua Sài Đế để làm gương mà kính trọng ngôi Tam Bảo và gieo trồng cội phước.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện quả báo của vua Sài Đế”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện nhân quả sám hối được sanh cõi trời

Câu chuyện nhân quả một vị tăng trả nợ kiếp trước

Câu chuyện làm lành được phước, làm dữ bị họa

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận