Câu chuyện tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát.

Câu chuyện tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát khi Ngài còn làm thân nàng Quang Mục. Hồi đời quá khứ vô lượng A tăng kỳ, có đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục ra đời !!!

Tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát

Sau Phật nhập diệt rồi, đến thời kỳ tượng pháp, thì ngài Địa Tạng chưa chứng vị Bồ Tát, sanh làm một người con gái, tên là Quang Mục.

Khi mẹ từ trần, nàng ngày đêm lo sợ, không biết mẹ có thoát khỏi tội khổ hay không.

Có một bữa kia, nàng gặp một thầy Tỳ kheo đang khất thực, thầy ấy cũng chính là một vị La Hán đi giáo hóa chúng sanh. Nàng bèn sắm đủ các món đồ ăn ngon quý, rồi mời vị La Hán ấy vào nhà mà cúng dường.

Khi ngài thọ thực rồi, bèn hỏi nàng rằng: “Con muốn cầu nguyện việc chi hay không?”

Nàng thưa rằng: “Bạch thầy! Bởi vì từ ngày mẹ mất đến nay, con buồn rầu thương nhớ ngày đêm, nghĩ đến ơn nhũ bộ, đức sanh thành, thì ngàn kiếp muôn đời con cũng không quên được, nên con nguyện làm việc tu phước, để cầu siêu cho vong linh của mẹ nơi chín suối. Nhưng phận con là người phàm mắt thịt, không biết mẹ thác sanh về đâu? Kính nhờ thầy từ bi chỉ bảo cho con được biết”.

Vị La Hán thấy nàng Quang Mục tuổi nhỏ mà có lòng hiếu đạo như vậy, bèn nhập định một hồi, liền thấy mẹ nàng đang bị đe dọa vào chỗ ác thú mà chịu nhiều nỗi thống khổ rất nặng nề.

Khi ngài xuất định, liền hỏi nàng rằng: “Vậy chớ lúc còn sanh tiền ở trên Dương thế, mẹ con làm những nghiệp chi đến nỗi nay lại bị hiện báo tại chỗ ác thú phải chịu nỗi hình phạt khổ nhọc đến thế”.

Nàng nghe nói vậy buồn rầu than khóc rằng: “Bạch thầy! Số là bình nhựt mẹ con thích ăn loài cá trạch mà con ưa ăn trứng của nó, hoặc chiên xào, hoặc nấu nướng, không biết số ngàn vạn nào mà kể xiết. Chỉ vậy cũng đủ thấy cái nghiệp sát sanh của mẹ con đã quá nặng. Xin thầy rủ lòng từ bi thương xót chỉ giúp con làm thế nào cứu vớt mẹ thoát khỏi nơi khổ thú, ơn đức ấy con xin tạc dạ ghi lòng”.

Vị La Hán thấy nàng chân thật khẩn thiết cầu xin như thế, liền khuyên nhủ nàng rằng: “Ngươi nên chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, và phát tâm đắp vẽ, sơn thiếp hình tượng của ngài mà thờ, thì ngày sau nhờ công đức đó mà kẻ còn sống được thêm sự lợi ích, và người mất rồi lại khỏi sự khốn não, hai đàng cũng đều nhờ phần phước báo ấy cả”.

Nàng Quang Mục nghe mấy lời của vị La Hán, thì dẫu phải bỏ cả thân mạng cũng không hối tiếc. Nên nàng liền bán hết thảy nữ trang và còn bao nhiêu tiền đều gom lại mướn thợ tạo tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục và mua vàng sơn thiếp mà cúng dường. Nàng lại ngày đêm hết lòng cung kính và lễ lạy khóc lóc, để tỏ lòng thành đến Phật, để nhờ ơn cứu độ cho mẫu thân.

Có một đêm vào khoảng canh ba, nàng đang mơ màng giấc điệp, bỗng thấy thân Phật hiện ra sắc cầu vàng rực rỡ, lại có hào quang sáng chói mà tỏ cho nàng biết rằng: “Mẹ con chẳng bao lâu cũng thác sanh vào nhà con, vừa biết sự đói lạnh thì nói liền, khi đó con sẽ rõ”.

Nàng Quang Mục tỉnh giấc, biết là điềm linh ứng của Phật mách bảo, nhưng chưa hiểu cách thác sanh làm sao nên luống những ưu sầu mà trông đợi.

Cách ít lâu, người tớ gái của nàng lại sanh được một đứa con, chưa đầy ba tháng mà đã biết nói.

Có một bữa nọ, đứa bé thấy nàng Quang Mục liền cúi đầu khóc lóc thảm thiết, rồi nói rằng: “Đường sanh nẻo tử, mối nghiệp dây duyên, nếu đã tạo tội, thì tất phải chịu lấy quả báo chớ không thể gì tránh được. Ta đây vốn thiệt là mẹ của con khi trước, từ lúc vĩnh biệt đến nay ta bị đọa vào Địa ngục mà chịu nỗi đắng cay.

May nhờ phước lực của con, nên ta mới được đầu thai lên đây, nhưng vì tội báo còn nặng nên ta phải sanh làm thân hèn hạ thế này. Đã vậy không được thọ, rồi lại phải chết và bị đọa vào ác đạo nữa. Bây giờ, con nghĩ có cách gì làm cho ta ngày sau thoát khổ ấy được hay không?”

Nàng nghe nói đầu đuôi sự việc, hiệp với lời của Phật mách bảo trong điềm chiêm bao, thì biết đây là mẹ của mình, nên nàng động mối thương tâm, giọt lệ chứa chan mà thưa với đứa nhỏ rằng: “Nếu người quả là mẹ con, thì chắc biết được những sự tội lỗi trong lúc sanh tiền làm nghiệp gì mà phải bị đọa vào ác đạo như vậy? Xin tỏ hết cho con làm tin”.

Đứa nhỏ bèn nói rằng: “Bởi ta ngày trước phạm vào hai nghiệp tội, một là sát sanh và hai là mắng người, nên phải bị đọa vào Địa ngục mà chịu nỗi khổ báo như vậy. Nếu không nhờ phước lực của con niệm Phật và đắp vẽ hình tượng của ngài mà thờ, để cầu cứu vớt cho ta, thì tưởng không phương gì mà ta mong phần giải thoát cho được”.

Nàng lại hỏi nữa rằng: “Vậy chớ những sự tội báo ở nơi Địa ngục như thế nào?”

Đứa nhỏ nói rằng: “Ôi! Sự thống khổ ấy không nỡ nói ra, mà dầu có nói cũng không biết chừng nào cho hết chuyện”.

Nàng nghe mấy sự ấy liền khóc òa, rồi ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng: “Tôi nguyện với chư Phật xin đem lòng đại bi mà cứu cho mẹ tôi đời đời khỏi đọa vào Địa ngục và từ nay cho đến mười ba tuổi, cho mẹ tôi khỏi phạm tội nặng mà sa vào đường ác đạo khác nữa”.

Nàng bèn quỳ trước bàn thờ của đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục mà nguyện rằng: “Nay tôi vái cúng mười phương chư Phật, xin từ bi thương xót mà chứng minh cho mấy lời thề nguyện này. Nếu mẹ tôi đời đời lìa khỏi ba đường dữ cùng khỏi làm người hèn hạ, và đến kiếp nào kiếp nấy cũng khỏi đầu thai làm thân con gái nữa, thì từ lúc tôi đối trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục đây cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau hễ thế giới nào có chúng sanh bị các điều tội khổ trong Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sanh thì tôi thệ nguyện ra sức cứu vớt cả thảy khỏi sự thống khổ nơi ba đường ấy, và chừng người nào cũng đều được thành Phật tất cả, thì tôi mới chịu chứng bậc chánh giác”.

Khi nàng phát thệ nguyện rồi, bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: “Này Quang Mục! Người có tấm lòng từ mẫn rất lớn, biết vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế, vậy nay ta là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, cho mẹ ngươi đến khi mãn mười ba tuổi, thì được thác sanh làm người. Phạm chí, hưởng thọ đến trăm tuổi, rồi sau lại được sanh về cõi Vô ưu, hết sự lo phiền, đủ điều khoái lạc, sống lâu đến đời đời kiếp kiếp, và sau được thành Phật quả mà cứu độ tất cả chúng sanh ở cõi Nhân gian và Thiên thượng, nhiều như số cát sông Hằng”.

Nàng nghe đủ mọi điều tiên chúc của Phật bày tỏ, lấy làm vui mừng khôn xiết, liền lễ lạy mà cảm đội ơn đức ngài.

Từ đó về sau, nàng nuôi dưỡng và săn sóc đứa bé ấy kỹ lưỡng, và khi đến mười ba tuổi nó chết, thì nàng cũng thương xót và chôn cất tử tế như mẹ mình vậy.

Nàng Quang Mục đó chính là tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Câu chuyện tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện nhân quả sự luân hồi ở thời hiện đại

Câu chuyện nhân quả gương chuyển sanh có hiện chứng

Nàng Kỷ thị kể chuyện Lữ Đồng Tân theo Phật

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận