Đức Địa Tạng Bồ Tát cứu tội nhân ở Diêm Đình

Câu chuyện đức Địa Tạng Bồ Tát cứu tội nhân ở Diêm Đình, vào thời nhà Đường, có một ngôi chùa, hiệu là Khai Thiện, ở núi Chung Sơn. Trong chùa ấy có một pho tượng đức Địa Tạng đã rất xưa, nên không biết ai tạo cúng vào đó.

Đức Địa Tạng Bồ Tát cứu tội nhân ở Diêm Đình

Sau quan Đô Đốc xứ Dương Châu, tên là Đặng Tông, có bệnh nhẹ đã vội từ trần, nhưng nơi ngực của ông còn hơi nóng, nên người trong nhà chưa khởi cuộc tẩm liệm.

Qua ngày sau, quan Đô Đốc vùng sống lại, chỉ khóc mà không nói lời chi cả. Chừng trong mình khỏe lại như thường, ông mới bảo con cháu dắt ông đến chùa Khai Thiện, rồi ông bạch hỏi một vị Tăng trưởng rằng: “Ở trong chùa của thầy đây có pho tượng Địa Tạng Bồ Tát nào cao lối chừng ba thước chăng? Tôi muốn xin vào đảnh lễ cúng dường”.

Vị Tăng trưởng bèn bảo người dắt quan Đô Đốc đến chỗ thờ đức Địa Tạng, ông lễ lạy xong, rồi bạch xin thỉnh tượng ấy về nhà thờ.

Vị Tăng trưởng bèn hỏi duyên cớ, thì quan Đô Đốc tỏ dấu cung kính mà đáp lại rằng: “Bạch thầy! Khi tôi chết, thì thấy một vị quan Tứ phẩm dẫn tôi đến trước bệ rồng mà chầu lệnh Diêm chúa. Ngài liền phán rằng: “Ngươi chưa được chết, phải sớm trở về Dương gian, nhưng những kẻ ở Dương thế không khi nào thấy được sự trừng phạt giữa chốn Âm ty này, nay ngươi có dịp đến đây, thì ta cho phép ngươi đi xem các địa ngục cho biết”.

Diêm chúa liền truyền lệnh đòi một vị quan mặc áo rộng màu xanh đến, rồi bảo tôi đi theo ông quan ấy ra khỏi điện, thẳng qua phía Đông Bắc vừa được năm sáu dặm đường, gặp một cái thành có vách ngăn bằng sắt. Bỗng thấy trong thành ấy lửa cháy đỏ rực cả bốn phía, làm cho trăm ngàn tội nhân trong ngục chịu khổ rất thảm thiết.

Khi ấy, tôi lại thấy có một vị Sa môn, tướng mạo đoan trang, với vẻ từ bi khoan hậu, đi vào ngục ấy giáo hóa và an ủi các tội nhân, ngọn lửa đang cháy dữ lần lần tắt mất.

Xem xong rồi rảo bước sang một thành khác cũng vách bằng sắt, bên trong có mười tám ngục thất, tội nhân ở đó cũng chịu nhiều hành phạt khổ sở. Và vị Sa môn ấy lại đến dạy dỗ và an ủi như ở ngục trước. Khi đã xem khắp các ngục, lúc định trở gót quay về, thì vị Sa môn bước tới hỏi tôi rằng: “Ngươi biết ta chăng?” Tôi đáp lại: “Bạch thầy! Tôi không được biết thầy”.

Vị Sa môn ấy nói rằng: “Ta đây là Địa Tạng Bồ Tát, hồi xưa Trí Pháp là đệ tử của Trí Tạng pháp sư, có tạo tượng của ta để thờ trong chùa Khai Thiện. Vốn ta đây thường hay cứu độ chúng sanh đang chịu khổ nơi chốn Tam đồ nên mỗi ngày có một thời ta đi khắp mười tám ngục lớn và vô số ngục nhỏ để dạy bảo và an ủi những tội nhân bị hình phạt nơi các ngục ấy.

Tôi xem thấy vị Sa môn ấy cả mình sáng rỡ, một lát sau thì biến mất “Nay tôi đến chùa này thấy được pho tượng đức Địa Tạng Bồ Tát, quả thiệt y như tôi đã thấy vị Sa môn kia vậy, nên tôi muốn thỉnh về nhà, để thờ phượng cúng dường”.

Vị Tăng trưởng nghe quan Đô Đốc Đặng Tông vừa dứt lời, ngài hoan hỷ tán thán và bảo ông lấy kiểu tượng đức Địa Tạng mà vẽ ra, hay là tạo cốt tự ý ông, chớ không cho ông thỉnh tượng ấy.

Quan Đô Đốc nghe vị Tăng trưởng nói như vậy bèn mướn một người thợ thiệt khéo, đến vẽ tượng đức Địa Tạng, rồi đem về nhà thờ phượng rất tôn nghiêm.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Đức Địa Tạng Bồ Tát cứu tội nhân ở Diêm Đình”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Tạo tượng đức Địa Tạng, cha mẹ được sanh cõi trời

Câu chuyện vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền

Câu chuyện nghe Hồng Danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông cùm

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận