Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ Bà La Môn

Câu chuyện khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ Bà La Môn xảy ra vào thời mạt pháp, có một người con gái, dòng Bà La Môn, nhờ nhiều kiếp tu hành, nên phước đức thân hậu, nhân chúng khâm kỉnh, và đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên theo hộ vệ.

Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ Bà La Môn

Nhưng mẹ của nàng lại tà tín, thường khinh Tam Bảo, nàng đã nhiều phen khuyên nhủ mà mẹ vẫn chứng nào tật đấy. Sau bà đến số mạng chung, thì hồn bị đọa vào Địa ngục Vô gián.

Bà La Môn nữ biết mẹ sanh tiền chẳng tin nhơn quả, chết rồi cũng phải theo nghiệp mà sanh về đường ác thú, nàng bèn bán hết gia sản mua sắm hương hoa phẩm vật, đem dâng cúng Phật.

Khi vào chùa thấy hình tượng của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, oai dung đoan nghiêm đức tướng đầy đủ thì nàng đảnh lễ rồi sanh lòng kính ngưỡng bội phần.

Nàng lại tự nghĩ rằng: “Phật là đại giáo, đủ nhất thiết trí. Phải chi mẹ ta chết trong lúc Phật còn tại thế, thì ta hỏi cho biết mẹ ta sanh về đâu!”

Nàng tưởng thầm như vậy mà tủi lòng hai hàng nước mắt tuôn rơi và đứng chiêm ngưỡng đức Như Lai một hồi, thoạt nghe trên không trung có tiếng nói rằng: “Thánh nữ đang khóc kia! Chớ nên bi ai, ta sẽ cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi sanh”.

Bà La Môn nữ nghe nói mấy lời, bèn chắp tay ngước mặt lên không trung mà bạch rằng: “Ngài là Thần chi xin xuống ban ơn gỡ mối lo rầu giùm cho tôi!” Từ khi mẹ tôi mất đến nay, thì ngày đêm tôi thương nhớ, nhưng không biết ai mà hỏi cho rõ việc mẹ tôi thác sanh”.

Trên không trung có tiếng đáp lại rằng: “Ta là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, chính là Phật mà ngươi đang chiêm lễ đó. Vì ta thấy ngươi có lòng thương nhớ thân mẫu đến vậy, nên ta đến mà chỉ bảo”.

Bà La Môn nữ nghe mấy lời, vui mừng khôn xiết, bèn vái lạy rằng: “Xin Phật từ bi chỉ giùm chỗ mẹ tôi thác sanh!”

Khi ấy, Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nói với nàng rằng: “Ngươi cúng vái xong rồi trở về nhà ngồi kiết già, tưởng niệm danh hiệu của ta, thì ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi”.

Bà La Môn nữ bèn lạy Phật rồi trở về nhà, ngồi niệm Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trọn một ngày một đêm, thoạt thấy mình đến mé biển nước sôi, có nhiều thú dữ, thân hình bằng sắt, bay chạy trên mặt biển và có trăm ngàn muôn trai gái lặn trong biển ấy, bị những ác thú giành nhau bắt ăn.

Nàng lại thấy những quỷ Dạ xoa hình tướng khác nhau hoặc nhiều tay nhiều mặt, hoặc nhiều chân nhiều đầu, nanh ló ngoài miệng bén như gươm, lùa đuổi tội nhân lại gần cho ác thú bắt xé và làm cho vùi dập thân thể, ai thấy cái hình trạng ấy cũng chẳng dám ngó lâu, song nàng vì nhờ có sức niệm Phật, nên ung dung không hề sợ hãi.

Khi ấy có một quỷ vương, tên là Vô Độc, bước tới cuối đầu chào nàng và bạch rằng: “Hay thay! Bồ Tát có duyên cớ gì mới đến chốn này?”

Bà La Môn nữ hỏi: Chỗ này là đâu?

Quỷ Vô Độc đáp: Đây là biển thứ nhất ở phía Tây núi Đại thiết vi.

Bà La Môn nữ hỏi: Tôi nghe nói trong núi Thiết vi có địa ngục, có thiệt như vậy không?

Quỷ Vô Độc đáp: Thiệt có địa ngục!

Bà La Môn nữ hỏi: Vậy làm thế nào mà được vào địa ngục ấy?

Quỷ Vô Độc đáp: Nếu không có oai thần, thì cần phải có nghiệp lực, bằng không hẳn hai điều ấy, thì chẳng có thể gì vào đó được.

Bà La Môn nữ hỏi: Cớ gì nước biển sôi, và sao lại có nhiều tội nhân với ác thú?

Quỷ Vô Độc đáp: Đó là tại cái nghiệp tạo ác của chúng sanh ở Diêm Phù Đề chiêu cảm, và những người mới chết trong khoảng 49 ngày, không ai kế tự lo làm việc công đức để cứu bạt tội khổ giùm, lại lúc còn sống, họ không tạo nhơn lành, nên chết rồi cứ tùy theo bổn nghiệp lôi cuốn vào địa ngục, phải lội qua biển này.

Cách phía Đông, mười vạn do tuần, có một biển khổ bằng hai biển này, và ở phía Đông lại có biển khác khổ gấp hai nữa. Chỗ đó gọi là “Nghiệp Hải”, do ba nghiệp ác của chúng sanh chiêu cảm.

Bà La Môn nữ hỏi: Địa ngục ở đâu?

Quỷ Vô Độc đáp: Trong ba biển ấy có trăm ngàn cái địa ngục lớn, mỗi mỗi đều khác nhau, trong một cái địa ngục lớn có mười tám cái địa ngục nhỏ, trong một cái địa ngục nhỏ có năm trăm cái ngục nhỏ nữa, khổ độc vô lượng, kế đó lại có trăm ngàn cái ngục nhỏ khác, cũng khổ vô lượng.

Bà La Môn nữ hỏi: Mẹ tôi mới chết chưa bao lâu, chẳng biết thần hồn hiện nay sanh về chỗ nào?

Quỷ Vô Độc đáp: Thân mẫu của Bồ Tát hồi còn sống có làm những hạnh nghiệp chi?

Bà La Môn nữ đáp: Mẹ tôi mê tín tà đạo, khinh hủy Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin rồi lại chẳng kính, nên tuy mới chết mà tôi lo lắng chẳng biết mẹ đã sanh về đâu?

Quỷ Vô Độc hỏi: Thân mẫu của Bồ Tát tên họ gì?

Bà La Môn nữ đáp: Cha mẹ tôi đều là dòng Bà La Môn, cha tôi là Thi La Thiện Kiến, còn mẹ tôi tên là Duyệt Đế Lợi.

Vừa nghe qua mấy lời, quỷ Vô Độc liền chắp tay cung kính mà thưa rằng: “Xin Thánh nữ hãy trở về, không đến nỗi gì phải lo rầu thương nhớ, vì tội nữ là Duyệt Đế Lợi đã được sanh về cõi trời ba ngày rồi, và có nói rằng nhờ con hiếu thuận, lo cúng dường, tu phước, bố thí nơi chùa Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà cầu siêu cho thân mẫu. Lại chẳng những một mình thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà đến cả tội nhân trong ngục Vô gián ngày đó cùng đều được an vui rồi siêu sanh hết.

Nói như vậy rồi, quỷ vương chắp tay chào Bà La Môn nữ mà lui.

Khi ấy, nàng như nằm chiêm bao tỉnh dậy, rõ biết được việc đó rồi, bèn đến trước mặt tượng của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lập đại thề rằng: “Từ nay về sau, tôi nguyện dùng đủ phương tiện làm cho những chúng sanh bị tội khổ đều được giải thoát”.

Bà La Môn nữ đã nói trên đó, tức là khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ Bà La Môn”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả

Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm Quốc Vương

Câu chuyện tiền thân của đức Địa Tạng Bồ Tát

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận