Nghe Hồng Danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông cùm

Câu chuyện nghe hồng danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông cùm xảy ra vào đời nhà Đường, kể về một người con gái họ Lý, mặt hoa mày liễu, má phấn môi son, tứ đức vẹn toàn, thiệt là một bậc yêu kiều diễm lệ.

Nghe hồng danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông cùm

Nàng lại có tín tâm quy y Tam Bảo và hàng ngày ăn chay niệm Phật.

Nàng có rước thợ đút tượng cốt đức Địa Tạng Bồ Tát bằng cây huỳnh đàn để thờ trong nhà, lại có đức tin mật thiết, thường bữa hương hoa cúng dường và khi đi đứng nằm ngồi, thì nàng cũng thầm niệm hồng danh đức Địa Tạng, chẳng khi nào giải đãi.

Nàng có người đầy tớ, ước chừng 50 tuổi, chẳng tin Phật pháp, nếu có bị tai bệnh gì, thì cứ thưa chủ xin về nhà, rước bóng rước chàng, vái ma vái quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu bọn ngoại đạo tà sư, rồi sát sanh hại vật mà cúng tế, nên tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp.

Người đầy tớ ấy thấy chủ mình thờ cốt tượng của đức Địa Tạng, hương hoa cúng dường một cách rất tin cần, thì lại thầm ghét. Bà chờ khi cô chủ đi viếng bà con một đôi ngày vắng mặt, bèn lên bàn thờ, kê vai vác lén cốt của đức Địa Tạng đem để trong một cái chòi trống ở giữa đồng hoang mà người nông phu làm ruộng mãn mùa bỏ lại.

Khi người con gái họ Lý trở về nhà, đến chỗ thờ Phật bái xá, nàng phát hiện đã mất cốt của đức Địa Tạng.

Nàng bèn gạn hỏi người tớ ấy: “Khi ta vắng mặt, ngươi ở nhà có thấy ai đến thỉnh lén cốt Phật của ta hay không?”

Bà ta đáp lại rằng: “Mấy ngày rày tôi ở nhà một mình, không thấy ai đến cả”.

Người con gái họ Lý nghe nói như vậy, bủn rủn tay chân, giọt lệ đầm đìa, khóc than thảm thiết, rồi mướn người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng bặt vô tin tức.

Bởi nàng có lòng thành khẩn như vậy, nên cảm đến chư Phật. Rồi bỗng một ngày, nàng thấy một đạo hòa quang chói lòa rực rỡ ở giữa đồng nội. Nàng nửa mừng nửa sợ, bèn mau chân tìm đến nơi xem thế nào, ngờ đâu lại gần thấy quả thật cốt đức Địa Tạng được đặt trong căn chòi trống.

Nàng vui mừng bội phần, liền quỳ gối chấp tay lễ Phật, rồi thỉnh đem về nhà dùng nước thơm mà tắm rửa, nhưng chẳng nghi cho người tớ thầm ghét nàng mà làm ra đến nỗi ấy.

Đây nói qua người tớ ấy thấy cốt đức Địa Tạng được thỉnh về nhà, bà ta liền tối tăm mặt mày, té xỉu xuống đất, bất tỉnh nhân sự, rồi chết ước chừng nửa ngày mới sống lại.

Khi khỏe mạnh rồi, bà ta khóc than thảm thiết mà cầu xin sám hối, rồi bà thuật hết những việc đã thấy ở dưới Âm cảnh rằng: “Tôi thấy hai vị quan nhân, mỗi người cưỡi một con ngựa đến bắt tôi. Một vị nói rằng “Vì ngươi hủy nhục Phật tượng, đã phạm tội rất nặng, nên ta vâng lệnh đến bắt ngươi mà xiềng lại đem nạp cho Diêm chúa trừng trị”. Hai vị quan nhân ấy bèn dẫn tôi đem nạp tại thính đường mà chờ lệnh Diêm quân phán xử.

Khi ấy lại có một vị Sa môn, đường đường diện mạo, đi ngay vào, thì thấy Diêm chúa lật đật xuống ngai vàng nghinh tiếp, và mời ngồi.

Diêm chúa mới hỏi vị Sa môn rằng: “Ngài đến đây vì duyên cớ gì?”

Vị Sa môn ấy đáp rằng: “Nguyên có một đứa tớ gái của người đệ tử tôi, hủy nhục tượng cốt của tôi, mà tôi không chấp, vì nó còn ngu dại. Vậy xin nhờ ngài mở lượng từ bi cho nó thọ mạng trở lại Dương thế”.

Diêm chúa trả lời rằng: “Nó phạm tội nặng, đáng đọa vào Địa Ngục Vô gián, nhưng nay có ngài đến xin tội cho nó, thì tôi phải vâng mạng”.

Khi ấy, tôi định tâm lóng tai nghe rõ hết các lời, mới hay vị Sa môn ấy là đức Địa Tạng mà cô chủ vẫn thờ tại nhà, hóa thân xuống Âm phủ mà xin tội cho tôi, nên tôi mừng rỡ mà niệm lớn rằng: “Nam mô Địa Tạng Bồ Tát!”

Lúc đó có một tội nhân đang mang gông xiềng đứng cạnh bên tôi, nhờ câu Phật ấy mà gông xiềng đều rơi mất hết.

Vị Sa môn bèn dẫn tôi ra khỏi thính đường, nên tôi mới được sống lại như vầy.

Người con gái họ Lý nghe mấy lời tự thuật của người tớ đã chết được hoàn hồn trở lại mà tỏ các việc ở dưới Âm phủ. Nàng đã hay lỗi lầm của bà ta nhưng cũng rộng lượng giữ lại.

Nàng nghe nói đến những sự linh cảm của đức Địa Tạng và thấy ngài có tâm đại hỉ đại xả như vậy, nàng càng thêm kính trọng bội phần và hết lòng sùng bái.

Còn những người ở trong huyện đó, nghe thấy sự hiển linh như thế, đều đem lòng tín ngưỡng theo Phật pháp, quy y Tam Bảo và ăn chay giữ giới, tinh tấn tụng kinh.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Câu chuyện nghe Hồng Danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông cùm”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện đức Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế

Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ Bà La Môn

Câu chuyện khi đức Địa Tạng Bồ Tát làm thân Trưởng Giả

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận