Niệm danh hiệu đức Địa Tạng cứu khỏi nạn binh đao

Câu chuyện Niệm danh hiệu đức Địa Tạng cứu khỏi nạn binh đao, vào đời nhà Đường, kể về vị quan biệt giá, tên là Kiện Khác, bình sanh ông có lòng tin Phật một cách thiết thiệt, vâng theo chỉ giáo của Phật pháp ở đời, nên trên đã được lòng vua thương và các quan đều kính nể, dưới cũng được nhân dân yêu mến, xem ông như vị phúc tinh vậy.

Niệm danh hiệu đức Địa Tạng cứu khỏi nạn binh đao

Một hôm, ông vào chùa hỏi các vị Sa môn rằng: “Bạch các ngài! Kẻ tại gia cư sĩ như tôi đây, nên thờ vị Phật hay vị Bồ Tát nào?”

Khi ấy các vị Sa môn trả lời khác nhau, sau cùng có một vị nói rằng: “Quan lớn nên thờ đức Địa Tạng, vì ngài đã vâng lời Phật, thề độ tất cả chúng sanh trong Tam giới Lục đạo”.

Kiện Khác nghe rồi để vào lòng và xin lên chánh điện lạy Phật

Khi từ giã các vị Sa môn trở về, ông nghĩ rằng: “Đức Địa Tạng đã vâng lời Phật dạy mà phát nguyện độ hết chúng sanh, thì lẽ nào ngài không độ ta”.

Ông phát nguyện khắc tượng đức Địa Tạng từ khi đó, nên quyết lòng mua cho được cây chiên đàn thứ tốt, rồi chọn thợ thiện nghệ mà mướn chạm một tượng trang nghiêm, ai xem đến cũng phải động lòng tín ngưỡng.

Sau đó, ông làm lễ an tọa tượng và thường dùng hương hoa cúng dường, khi đi đứng nằm ngồi, đều thầm niệm danh hiệu của đức Địa Tạng.

Vào khoảng niên hiệu Thiên Thành, đời vua Trang Tông, thiên hạ nổi loạn. Kiện Khác bị bao vây, thấy chết ngay trước mắt, nhưng ông vẫn định tâm chuyên niệm danh hiệu của đức Địa Tạng.

Khi ấy, bên loạn quân như bị mãnh lực chi phối khiến họ phải sợ hãi tản ra, không dám vây ép Kiện Khác nữa, nên ông được bình an vô sự.

Đến lúc thái bình rồi, ông đem chuyện thuật lại cho dân chúng ở xứ ấy nghe, ai nấy đều cho là sự lạ.

Đến niên hiệu Trường Hưng, ông vâng thánh chỉ đi phó nhiệm một châu nhưng đi được nửa đường, lại gặp bọn oan gia vây đoán để mưu hại.

Trong lúc kinh hoảng, chẳng còn đường thoát, ông đành bó tay chờ chúng giết. Khi ấy, không hiểu sao, bọn hung thủ chỉ thấy vị Sa môn, chớ không phải là Kiện Khác.

Chúng hối hận vô cùng, ăn năn sám hối và cầu xin ngài tha thứ. Vị Sa môn mới vui vẻ nói rằng: “Tham, sân, si là ba thứ độc, nó làm cho người đời phải trôi lăn trong Tam đồ Lục đạo, chịu sự thống khổ cùng cực! Vậy ta khuyên các ngươi hãy lo trau dồi tâm tánh, nuôi dưỡng lòng từ và quy y Tam Bảo, để chờ phần khoái lạc về sau, cho khỏi luân hồi thống khổ nữa.

Nghe qua mấy câu ấy rồi, chúng toan cúi đầu cảm tạ thì chẳng thấy vị Sa môn đâu nữa, nên phập phồng lo sợ và thầm nguyện cải ác tùng thiện, rồi cùng nhau trở về xứ sở.

Đó là nhờ từ lực của đức Địa Tạng mà ông Kiện Khác được an toàn vô hại.

Lần sau, ông bị lỡ đường. Phần trời cũng đã tối, nên ông quyết định cùng tùy tùng nghỉ lại giữa đồng và thay phiên nhau, kẻ ngủ người thức để canh gác.

Không ngờ đến lúc nửa đêm, trời phát mưa lớn, đèn lửa đều bị tắt hết. Khi ấy ông Kiện Khác đang ngủ, bỗng nghe có tiếng nói nhỏ rằng: “Đàn việt hãy thức dậy sửa soạn rời khỏi đây ngay lập tức”.

Ông nghe mấy lời, vội vã cùng tùy tùng tìm nơi khác mà an nghỉ.

Tảng sáng ông trở lại chỗ cũ coi thử, thì thấy nơi ấy bị ngập lụt rất sâu vì nước mưa từ bốn phía núi đều chảy dồn lại đó. Khi đó, ông mới biết nhờ đức Địa Tạng độ mình khỏi bị thủy thần dìm chết.

Đến năm bảy mươi tám tuổi, ông không bệnh tật chi, ngồi niệm Phật rồi viên tịch.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Niệm danh hiệu đức Địa Tạng cứu khỏi nạn binh đao”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Tạo tượng đức Địa Tạng cầu siêu cho thân mẫu

Nhờ đức Địa Tạng cứu thoát nạn cọp xé

Niệm danh hiệu đức Địa Tạng khỏi bệnh quỷ

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận